Strona główna Dla uczestników i organizatorów Lista organizacji Stowarzyszenie Razem

Stowarzyszenie Razem

Status: stowarzyszenie

Numer ewidencji:

Adres: Gwiezdna 26/27 82-300 Elbląg

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 556425035

E-mail: stowarzyszenierazem@wp.pl

Strona internetowa: www.stowarzyszenierazem.cba.pl

Cel działalności:

Budowa społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie programów szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie samorządności.
 


Gromadzenie środków finansowych i zasobów rzeczowych poprzez akcje charytatywne, zbiórki publiczne, wsparcie funduszy celowych, sponsorów prywatnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych a także w wyniku prowadzonej działalności statutowej, a także: 
  • aktywizacja grup obywateli, rodzin oraz osób - na rzecz partycypacji obywatelskiej, samorządności, dialogu społecznego, wyrównania szans, poprawy warunków i jakości życia, ochrony zdrowia 
  • upowszechnienie swobód obywatelskich, postaw tolerancji jak również reguł integracji grup mniejszościowych m.in. osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, grup etnicznych, uchodźców - w oparciu o międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw człowieka 
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom 
  • działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym: - przeciwdziałanie przemocy - pokojowego rozwiązywanie konfliktów - zapobiegania i zwalczania patologii i demoralizacji w środowiskach lokalnych oraz w grupach zagrożonych tymi zjawiskami 
  • działanie na rzecz integracji europejskiej, wymiany kulturowej oraz współpracy między społeczeństwami. 
  • ochrona środowiska 
  • aktywizacja społeczna i osób starszych 
  • edukacja podstaw prawa 
  • pielęgnacja tożsamości kultury narodowej

Obszar działalności:

edukacja

Ostatnie projekty:

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook