Strona główna O programie Litera prawa i standardy

Litera prawa i standardy

Co prawo mówi o ochronie dziedzictwa?

Niektóre działania na rzecz dziedzictwa nie wymagają specjalnych pozwoleń. Jeżeli organizowane prace dotyczą obiektów zabytkowych, warto jednak sprawdzić, czy obiekty te wpisane są do rejestru zabytków, czy też ujęte w ewidencji. Planując prace przy zabytkach objętych ewidencją, należy zwrócić się do właściwego urzędu konserwatorskiego z prośbą o informację dotyczącą zakresu ich ochrony. Większe wymagania formalne stawiane są działaniom przy zabytkach wpisanych do rejestru, bowiem na wszelkie prace przy tego typu obiektach trzeba uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zbytków. Przed podjęciem planowanych prac należy:

  • zapoznać się z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dokument do pobrania na dole strony); 
  • skontaktować się z odpowiednimi wojewódzkimi konserwatorami zabytków w celu uzyskania niezbędnych opinii i pozwoleń do pracy przy zabytkach.
     

Warto także zapoznać się z międzynarodowymi konwencjami ratyfikowanymi przez Polskę, w szczególności z Konwencją ramową Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa (Faro 2005 r.)


Prawo o wolontariacie 

Organizując działania wolontariackie, warto mieć na uwadze prawo regulujące tego rodzaju aktywności zapisane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dokument do pobrania na dole strony). W Dokumencie tym, mowa jest m.in. o zawarciu porozumienia o współpracy pomiędzy wolontariuszem a organizatorem działań. Poniżej, na dole strony znajdą Państwo przykładowe porozumienie.    


Standardy

W trosce o rozwój i jakość wolontariatu na rzecz dziedzictwa warto wytyczać standardy działań. Istnienie określonych wymogów może pomóc profesjonalizować działania organizatorów, a także uwiarygodniać ich wizerunek jako rzetelnych partnerów. Istotne jest, by działania w obszarze wolontariatu na rzecz dziedzictwa:

  • łączyły aktywność i interesy różnych podmiotów, w tym różnych grup społeczności lokalnej (np. informowanie społeczności lokalnej o zamierzonych pracach, budowanie społecznego zaufania wokół projektu, konsultowanie opinii społeczności i włączanie jej do prac); 
  • wykorzystywały potencjał społeczno-ekonomiczny dziedzictwa kulturowego tak, by przedmiot zainteresowania pełnił funkcję społeczną, tj. przynosił korzyści przede wszystkim społeczności lokalnej; 
  • zachowywały wartości zabytkowe przedmiotu zainteresowania; 
  • realizowane były z szacunkiem dla postawy wolontariuszy i poszanowaniem ich godności osobistej; 
  • były przejrzyste pod względem finansowym.

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook