Strona główna Dla uczestników i organizatorów Wolontariat – jak to działa

Wolontariat – jak to działa

Czym jest wolontariat?

 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej. Wolontariat to zatem świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinne i przyjacielskie.

 

Praca wolontariusza zakłada również bezinteresowność, co w praktyce oznacza, że za swoją działalność wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia w formie pieniężnej. W zamian za to mogą jednak uzyskać inne cenne korzyści, przede wszystkim zdobycie różnych przydatnych umiejętności praktycznych, wymianę doświadczeń z innymi wolontariuszami, poznanie ciekawych ludzi oraz nawiązanie nowych więzi koleżeńskich.

 

 

Kto może zostać wolontariuszem?

 

Wolontariuszem może zostać każdy, jednak osoby poniżej 18. roku życia powinny uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w działaniach wolontariackich.

 

 

Kto może korzystać z pracy wolontariuszy?

 

  • organizacje pozarządowe (przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje);
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych, np. parafie, zakony, bractwa religijne;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, powiatów;
  • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie;
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy, np. teatry;
  • galerie sztuki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, biblioteki, szkoły itp.

 

 

Obowiązki wobec wolontariuszy

 

Wolontariat może przybierać różne formy: formalny, nieformalny, długo- i krótkotrwały, lokalny, krajowy, zagraniczny, indywidualny i grupowy. Forma współpracy i realizacji zadania zależna jest od potrzeb korzystającego. Z wolontariuszem powinno zostać zawarte pisemne porozumienie o współpracy. Po jej zakończeniu, wolontariusz powinien otrzymać pisemne zaświadczenie i rekomendację. Ustawa nakłada także na organizatorów zapewnienia wolontariuszom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli czas współpracy wynosi mniej niż 30 dni, ubezpieczenie należy wykupić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Jeśli czas współpracy jest dłuższy niż 30 dni ubezpieczenie NNW jest gwarantowane przez państwo polskie na podstawie znowelizowanej tzw. małej ustawy wypadkowej (ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach).

 

 

Najpopularniejsze rodzaje wolontariatu

 

Wolontariat krótkoterminowy – w tym przypadku wolontariusze angażują się do pomocy przy jednorazowej lub cyklicznej akcji, odbywającej się raz na jakiś. Przykładem takiego działania jest pomoc w organizacji festiwali kulturalnych.

Wolontariat bezterminowy/stały – w tego typu działaniach wolontariusz związany jest ściśle z jakąś organizacją lub instytucją i wykonuje na jej rzecz określone prace.

Wolontariat indywidualny – do pracy przy danym projekcie oddelegowana jest jedna osoba, w sytuacji gdy jej kompetencje są wystarczające, aby należycie wykonać powierzony jej zakres obowiązków.

Workcamp/obóz wolontariacki – to krótkoterminowy wolontariat grupowy. Wolontariusze przez kilka tygodni pracują w grupach, nawet kilkudziesięcioosobowych. Pracują nad konkretnym zadaniem, np. odnawianiem zabytku. To bardzo popularna forma wolontariatu zagranicznego w Europie.

Wolontariat średnio i długoterminowy – trwa dłużej i wymaga zwykle większego zaangażowania, niż workcamp. Może przybierać formę indywidualną lub grupową.

Krótko o projekcie

Krótko o projekcie


Szansą dla dziedzictwa są inicjatywy angażujące wolontariuszy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i samorządy.

Facebook